top of page
 • Foto van schrijverPaul Heymans

Attest nr.6: Wat zijn stedenbouwkundige inlichtingen?

Bijgewerkt op: 23 jun. 2023

Welkom bij Heymans Vastgoed en onze wekelijkse blogpost!


Elke week nemen we een onderwerp uit de vastgoedwereld onder de loep. Vorige week besproken we 'overstromingsgevoeligheid'. Deze week kijken we naar ons zesde cruciaal document bij de verkoop van een woning: de stedenbouwkundige inlichtingen.


De stedenbouwkundige inlichtingen of uittreksel, zijn verplicht bij de verkoop van jouw woning. Ze geven informatie over vergunningen, eventuele bouwovertredingen, voorkooprechten en nog veel meer.

Stedenbouwkundige inlichtingen in Vlaanderen

Wat houdt het in?

De stedenbouwkundige inlichtingen in Vlaanderen verwijzen naar informatie die wordt verstrekt door de bevoegde stedenbouwkundige dienst van een gemeente of stad in Vlaanderen. Bij gemeentes waar een plannen- en vergunningsregister aanwezig zijn, zal je drie documenten ontvangen:


1. Uittreksel uit het vergunningsregister

Een uittreksel uit het vergunningsregister is een officieel document dat informatie bevat over de verleende stedenbouwkundige vergunningen voor een specifiek perceel of gebouw. Het bevat gegevens over de bouw- en verbouwingsgeschiedenis van een eigendom.

Een uittreksel uit het vergunningsregister kan de volgende informatie bevatten:

 1. Vergunningsinformatie: Het bevat details over de verleende stedenbouwkundige/omgevingsvergunningen, inclusief het vergunningsnummer, de datum van uitgifte, de aard van de aanvraag, welke beslissing werd genomen (aanvaard of geweigerd) en of er al dan niet beroep tegen is getekend.

 2. Bouwactiviteiten: Het geeft een overzicht van de uitgevoerde bouwwerken op het perceel, zoals de constructie van een nieuw gebouw, de uitbreiding van een bestaand gebouw, de aanleg van een zwembad, enzovoort.

 3. Aanvullende vergunningen: Als er aanvullende vergunningen zijn verleend, zoals een milieuvergunning of een verkavelingsvergunning, kunnen deze ook worden vermeld in het uittreksel.

 4. Bouwmisdrijven: Indien er zich een bouwmisdrijf is begaan op desbetreffend eigendom, wordt deze ook vermeld op het uittreksel.

2. Uittreksel uit het plannenregister

Een uittreksel uit het plannenregister is een officieel document dat informatie bevat over de ruimtelijke plannen en voorschriften die van toepassing zijn op een bepaald perceel of een specifieke locatie. Het

bevat gegevens over de geldende bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen.

Een uittreksel uit het plannenregister kan de volgende informatie bevatten:

 1. Bestemmingsplan: Het geeft aan welke bestemming aan een bepaald perceel is toegewezen volgens het gewestplan, het bijzonder plan van aanleg (BPA), het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) of andere geldende plannen. Hierbij wordt aangegeven of het perceel bestemd is voor woningen, industrie, landbouw, recreatie, enzovoort.

 2. Stedenbouwkundige verordening: Op gewestelijk, provinciaal of gemeentelijk niveau kunnen er stedenbouwkundige verordeningen aanwezig zijn. Een verordening is een aanvulling op de regels van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO). Ze legt bijkomende regels vast over hoe je moet bouwen.

3. Vastgoedinformatie

Uit ervaring zien we dat het onderdeel vastgoedinformatie vaak verschilt in opstelling van gemeente tot gemeente. Echter bevat het steeds de volgende informatie:

 1. Ruimtelijke ordening: Informatie indien het gebouw/perceel beschermd of geïnventariseerd erfgoed is, en/of gelegen is in een archeologische zone, en/of waterwinningsgebied,

 2. Natuur en milieu: Het geeft aan of er milieuvergunning(en) zijn afgeleverd, milieumeldingen over zijn ontvangen, of indien er overtredingen op vlak van milieuvergunningsregelementering zijn vastgesteld. Verder wordt er bepaald of het bos- en/of natuurbehoud decreet van toepassing is.

 3. Huisvesting, grond- en pandenbeleid: Hier wordt er gekeken of de woning opgenomen is in een inventaris van leegstand, ongeschiktheid of verwaarloosde woningen. Informatie met betrekking tot voorkooprechten vindt men hier ook terug. Ten slotte lees je in dit onderdeel of er al dan niet een conformiteitsattest werd afgeleverd voor de woning.


Wat is het belang?

Bij de verkoop van een woning ben je wettelijk verplicht om kandidaat-kopers in te lichten over de stedenbouwkundige situatie. Je heb een 'informatieplicht' om de kopers op de hoogte te brengen indien er zich bijvoorbeeld een bouwmisdrijf heeft voorgedaan op jouw eigendom.


De stedenbouwkundige inlichtingen zijn daarbij van uiterst belang bij de verkoop van je woning. Als koper kan het helpen bij het bepalen van de geschiktheid van een eigendom voor bepaalde bouwplannen en om te controleren of alle bouwwerken legaal zijn uitgevoerd volgens de verleende vergunningen. Daarnaast is het plannenregister voornamelijk belangrijk om te kijken of het gebouw gelegen is in de correcte aangewezen bestemming. Is dit niet het geval, kan je woning 'zonevreemd' liggen, wat complicaties met zich meebrengt.


Informatieplicht

Enkele stedenbouwkundige vermeldingen moeten opgenomen worden in zowel de publiciteit, onderhandse verkoopovereenkomst (of compromis) en de authentieke akte. Je kunt al publiciteit starten zonder de stedenbouwkundige inlichtingen, maar pas op, vermeld wel dat deze in aanvraag zijn! Zodra je deze ontvangt, neem je ze best zo snel mogelijk op in de publiciteit. In de publiciteit wordt er vaak gebruik gemaakt van afkortingen.

 • Is er een omgevingsvergunning uitgereikt?

 • Wat is de huidige stedenbouwkundige bestemming?

 • Is er een verkavelingsvergunning uitgereikt?

 • Is er een voorkooprecht van toepassing?

 • Is er voor het goed een dagvaarding of herstelvordering uitgebracht?

De afkortingen kun je terugvinden op de website van het BIV.


Conclusie?

In conclusie, de stedenbouwkundige inlichtingen spelen een cruciale rol bij de verkoop van een woning. Ze verschaffen belangrijke informatie over vergunningen, bouwovertredingen en andere belangrijke aspecten. Hoewel publiciteit kan worden gestart voordat de stedenbouwkundige inlichtingen beschikbaar zijn, is het belangrijk om dit te vermelden en de informatie zo snel mogelijk bij te werken zodra deze ontvangen is. Kortom, het verkrijgen en delen van stedenbouwkundige inlichtingen is van groot belang om transparantie te garanderen en een vlotte en wettelijk conforme verkoop van een woning te faciliteren.


Je kan meer informatie omtrent de stedenbouwkundige inlichtingen terugvinden op de website van Vlaanderen: https://www.vlaanderen.be/stedenbouwkundig-uittreksel


Bij Heymans Vastgoed vragen we al de nodige attesten aan, waaronder de stedenbouwkundige inlichtingen, en nemen we al de opzoekkosten op ons. Wij adviseren zowel u als potentiële kopers over de resultaten van deze opzoekingen.0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Commenti


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief! 

Bedankt voor het abonneren!

bottom of page