top of page
Heymans Vastgoed logo

Privacybeleid

Heymans Vastgoed, gevestigd aan Graaf de Grunnelaan 11 3001 Heverlee, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://www.heymans-vastgoed.be

Graaf de Grunnelaan 11 3001 Heverlee

+32493746052

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Heymans Vastgoed verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@heymans-vastgoed.be, dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Heymans Vastgoed verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Heymans Vastgoed verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming:

 

Heymans Vastgoed neemt #responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Heymans Vastgoed) tussen zit. Heymans Vastgoed gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Wix Ascend

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

 

Heymans Vastgoed bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

5 jaar

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

 

Heymans Vastgoed verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Heymans Vastgoed blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Heymans Vastgoed gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Heymans Vastgoed en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@heymans-vastgoed.be.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Heymans Vastgoed wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Heymans Vastgoed neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@heymans-vastgoed.be

Privacybeleid

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden - Diensten

Welkom bij www.heymans-vastgoed.be!

 

Deze algemene voorwaarden omschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van onze diensten en de website van Heymans Vastgoed, gelegen op http://heymans-vastgoed.be.

 

Maak geen gebruik van onze diensten en blijf www.heymans-vastgoed.be niet gebruiken als je niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina worden vermeld.

§1. Betalingsmodaliteiten

 

§1.1 Schattingen:

 

§1.1.1 De klant ondertekend een offerte of bevestigd schriftelijk dat deze wilt aanspraak wilt maken op onze schattings-diensten. Specifiek bij Vlabel-schattingen wordt er op voorhand een overeenkomst getekend voor het schatten van een onroerend goed in kader van een nalatenschap. Dit verloopt via het officieel document dat ter beschikking wordt gesteld door de Vlaamse Belastingdienst.

 

§1.1.2 Het schattingsverslag wordt opgemaakt na een plaats bezoek. De klant ontvangt een factuur van zodra het verslag is opgemaakt. Alle facturen zijn betaalbaar binnen 15 dagen na factuurdatum, tenzij anders werd bedongen.

 

§1.2 Verkoopbegeleiding:

 

§1.2.1 De klant ondertekend een begeleidings-overeenkomst met Heymans Vastgoed. In deze overeenkomst wordt verwezen naar deze algemene voorwaarden. De klant gaat akkoord met deze algemene voorwaarden vanaf het moment van ondertekening.

 

§1.2.2 Er wordt een voorschot van 10% gevraagd bij aanvang van de opdracht, tenzij anders bedongen.

 

§1.2.3 Het resterende bedrag zal verschuldigd zijn van zodra de opdracht is uitgevoerd. De opdracht wordt als uitgevoerd beschouwd zodra de bovengenoemde documenten aanwezig en gebundeld zijn en aan de klant zijn afgeleverd. Note: De klant kan gedurende het gehele verkoopproces contact met ons opnemen voor bijstand, tips en tricks met betrekking tot de verkoop zelf. Dit eindigt dus niet zodra de opdracht is voltooid.

 

§1.2.4 De klant ontvangt een factuur van zodra het volledige verkoopdossier is opgemaakt. Alle facturen zijn betaalbaar binnen 15 dagen na factuurdatum, tenzij anders werd bedongen*. Betalingsmodaliteiten worden specifiek opgenomen in de overeenkomst.

*Mogelijkheden tot afbetalingsplannen. Neem contact op via info@heymans-vastgoed.be voor meer informatie.

 

§2. Verwijlinteresten en schadevergoeding

 

§2.1 Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een rente verschuldigd van 5% per maand. 

 

§2.2 Tevens is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 12% van het totale factuurbedrag (met minimum € 50 bij schattingen en € 350,00 euro bij verkoopbegeleiding) als schadebeding.

 

§3. Eigendomsvoorbehoud

 

§3.1 Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere prestaties en /of leveringen stop te zetten. Tevens behouden wij ons het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

 

§4. Herroepingsrecht bij diensten

 

§4.1 Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

 

§4.2 Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

§4.3 In geval van herroeping, zal de klant de onderneming alle redelijke kosten moeten vergoeden voor de reeds geleverde diensten.

 

§4.4 Een herroepingsrecht kan verstuurd worden naar info@heymans-vastgoed.be

 

§4.5 Meer info over herroepingsrecht: https://www.unizo.be/sites/default/files/herroepingsrecht_1.pdf

 

§5. Levering

 

§5.1 Schattingsverslagen zoals vermeld in §1.1 worden standaard digitaal doorgestuurd naar het mailadres van de consument. Indien gewenst kan er een fysieke kopie geprint worden, dit moet specifiek aangevraagd worden door de consument aan de onderneming.

 

§5.1 Verkoopdossiers zoals vermeld in §1.2 worden standaard digitaal en fysiek afgeleverd bij de consument.

 

§6 Klachtenregeling

 

§6.1 Bij klachten kan de consument terecht op info@heymans-vastgoed.be

 

§7 Aanduiding bevoegde rechtbank

 

§7.1 Bij gerechtelijke procedure is het vredegerecht van Leuven bevoegd.

Algemene voorwaarden - Website

 

§1 Licentie:

 

§1.1 Tenzij anders vermeld, bezit Heymans Vastgoed en/of zijn licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor alle gegevens op www.heymans-vastgoed.be. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. Je hebt hier toegang toe vanaf www.heymans-vastgoed.be voor je eigen persoonlijk gebruik, onderworpen aan de beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

 

Je mag geen:

 

 

§1.2 Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen en informatie op bepaalde delen van de website te plaatsen en uit te wisselen. Heymans Vastgoed filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen opmerkingen vóór hun aanwezigheid op de website. Reacties weerspiegelen geen standpunten en meningen van Heymans Vastgoed, zijn agenten en/of affiliate ondernemingen. Opmerkingen weerspiegelen de standpunten en meningen van de persoon die zijn opvattingen en meningen plaatsen. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, is Heymans Vastgoed niet aansprakelijk voor de opmerkingen of enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik van, en/of het plaatsen van, en/of de verschijning van de reacties op deze website.

 

§2 Hyperlinks naar onze inhoud:

 

§2.1 De volgende organisaties kunnen naar onze website linken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming:

 

 • Overheidsinstanties;

 • Zoekmachines;

 • Nieuwsorganisaties;

 • Online directory-distributeurs kunnen op dezelfde manier naar onze website linken als hyperlinks naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven; en

 • Geaccrediteerde bedrijven voor het hele systeem, met uitzondering van het werven van non-profitorganisaties, winkelcentra voor goede doelen en fondsenwerving groepen voor liefdadigheidsinstellingen die geen hyperlink naar onze website mogen hebben.

 

Deze organisaties kunnen linken naar onze startpagina, publicaties of andere website informatie, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) impliceert niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten en/of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

 

§2.2 We kunnen andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:

 • algemeen bekende informatiebronnen voor consumenten en/of bedrijven;

 • dot.com-gemeenschap sites;

 • verenigingen of andere groepen die goede doelen vertegenwoordigen;

 • online directory-distributeurs;

 • internetportalen;

 • accountants-, advocaten- en adviesbureaus; en

 • onderwijsinstellingen en handelsverenigingen.

We zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we besluiten dat: (a) de link ons ​​er niet gunstig uit zou laten zien voor onszelf of voor onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie geen negatieve gegevens bij ons heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink compenseert de afwezigheid van Heymans Vastgoed; en (d) de link staat in de context van algemene broninformatie.

Deze organisaties kunnen naar onze homepage linken zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) geen ten onrechte sponsoring impliceert, goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten heeft; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

 

§2.3 Als je een van de organisaties bent die worden genoemd in paragraaf 2 hierboven, en geïnteresseerd bent in een link naar onze website, moet je ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar Heymans Vastgoed. Vermeld je naam, de naam van je organisatie, contactgegevens evenals de URL van je site, een lijst met alle URL's van waaruit je naar onze website wilt linken en een lijst met de URL's op onze site waarnaar je wilt verwijzen. koppeling. Wacht 2-3 weken op een reactie.

Goedgekeurde organisaties kunnen als volgt een hyperlink naar onze website maken:

 • Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of

 • Door gebruik te maken van de uniforme resource locator waarnaar wordt gelinkt; of

 • Het gebruik van een andere omschrijving van onze website waarnaar gelinkt wordt, het moet logisch zijn binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de koppelende partij.

 

§2.4 Het gebruik van het logo van Heymans Vastgoed of ander artwork is niet toegestaan ​​voor het linken zonder een handelsmerk licentieovereenkomst.

Algemene voorwaarden
bottom of page